تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم

هر کارفرمایی که یک فرد پناهنده دارای اقامت موقت را استخدام میکند باید در عرض ماه اول این موضوع را به اداره مالیات اطلاع بدهد.

هر پناهنده ای که به دلیل پناهندگی, دلایل شبیه به دلایل پناهندگی, شرایط ویژه آزار دهنده و سایر دلایل و بر اساس قانون جدید و موقت اقامت موقت دریافت کرده است, زمانی که این اقامت موقت به اتمام میرسد باید به ایشان اقامت دائم داده شود اگر این فرد استخدام دائم شرکتی باشد و از طرف کارفرما نیز این استخدامی به اداره مالیات اطلاع داده شده باشد و شرایط کاری وی طبق نرم معمول و رایج باشد. ضمنا مقدار درامد باید کفاف هزینه های زندگی ایشان را بدهد. این مورد شامل افرادی که از طریق احداث شرکت امرار معاش میکنند و یا از طریق ترکیبی از شرکت دآری و یا استخدامی امرار معاش کنند نیز شامل خواهد شد.

اقامت موقت افراد زیر ۲۵ سالی که موفق به دریافت مدرک دیپلم دبیرستان در سوئد بشوند, حتی اگر این افراد کار و درآمدی هم نداشته باشند, دائم میشود.

در سایر موارد درخواست تمدید اقامت افراد به صورت انفرادی و بعد از اتمام دوران اقامت موقت دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و اگر فرد استحقاق دریافت اقامت را نداشه باشد با درخواست تمدید اقامت وی موافقت نخواهد شد.