رای دیوان عالی مهاجرتی در امور دارندگان اقامت کاری در سوئد

بنا بر رای دیوان عالی مهاجرتی سوئد، که اداره مهاجرت از این پس موظف به پیروی از آن است، موافقت با تمدید اجازه اقامت افرادی که بصورت کاری به سوئد آمده اند تنها در صورتی ممکن است که متقاضی از نخستین روز و برای تمام مدتی که در سوئد دارای اجازه کار بوده دارای همه شرایط مندرج در قانون، برای مثال بیمه بیماری، بیمه عمر، بیمه امنیتی برای صدمات کاری و بیمه بازنشستگی شغلی بوده باشید. به این ترتیب متقاضی موظف است هنگامی که یک تقاضای تمدید اقامت کاری به اداره مهاجرت تسلیم می کند نشان دهد که شرایط اجازه کار در همه ماه هایی که در سوئد دارای اجازه کار بوده رعایت شده است.