اقامت های موقت پناهندگی

اقامت بر اساس پناهندگی (skyddsbehov)

اقامت بر اساس کنوانسیون ژنو به مدت ۳ سال موقت خواهد بود. در مواردی که اقامت دادن به امنیت ملی سوئد ضرر برساند و یا مخل اسایش عمومی بشود به فرد پناهجو به مدت کوتاهتر از ۳ سال هم میتواند اقامت داده شود. طول مدت این اقامت ها کمتر از ۱ سال نخواهد بود. اقامت پناهندگان سهمیه سازمان ملل (kvotflyktingar) از اول دائم خواهد بود. این مورد شامل قانون جدید نخواهد شد.

اقامت بر اساس دلایل شبیه به پناهندگی (alternativt skyddsbehov)

اقامت بر این اساس نیز در وهله اول به مدت ۱۳ ماه موقت خواهد بود. اگر اقامت بعد از اتمام دوران موقت تمدید شود مدت اعتبار این نوع اقامت ۲ سال خواهد بود.

اقامت بر اساس سایر موارد (övrigt skyddsbehov)

اقامت بر این اساس که شامل وجود جنگ و کشمکش داخلی و بلایای طبیعی در کشور پناهجو میباشد کلا لغو شده است.

اقامت بر اساس شرایط ویژه آزار دهنده (synnerligen ömmande omständigheter)

این ماده قانونی که در سال ۲۰۰۶ به قانون اتباع بیگانه اضافه شد سه مورد را شامل میشود؛ وضعیت سلامتی, وضعیت کشور پناهجو و وابستگی و انطباق پناهجو با کشور سوئد. در چندین سال گذشته تعهدات بین المللی سوئد از قبیل ماده ۸ کنوانسیون اروپایی احترام به حقوق بشر ( احترام به حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی) در این چارچوب بررسی شده است. اجرای این ماده قانونی کلان در ۳ سال آینده کاملا محدود خواهد شد مگر این که عدم اجرای این ماده با تعهدات بین المللی سوئد مغایرت داشته باشد. به جز کنوانسیون اروپایی احترام به حقوق بشر میشود از کنوانسیون کودکان هم یاد کرد.

اقامت داده شده بر اساس این ماده قانونی در مرحله اول به مدت ۱۳ ماه موقت و در مرحله بعدی به مدت ۲ سال موقت خواهد بود.

به بعضی از بچه های تنها بدون سرپرست که وضعیت سلامتی نامناسبی دارند اقامت دائم صادر خواهد شد. اجرای این ماده قانون حتی در مورد بچه هاا هم به صورت نادر خواهد بود و شامل همه بچه های تنها نخواهد شد.